©2014-2024, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định .
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120